Absolvire

Important: La finalul clasei a XII-a, elevii Liceului Tehnic Nautic (LTN) pot obține:

A. Diplomă de bacalaureat, cu condiția să promoveze cu succes ”examenul de bacalaureat” la nivelul liceului

B. Certificat de calificare, cu condiția să promoveze cu succes ”examenul de certificare” într-un centru desemnat de Inspectorat

C. Certificat de competență de marinar, electrician bord sau motorist bord, cu condiția să promoveze cu succes ”examenul de certificare” la Autoritatea Navalaă Română

În această secțiune găsiți informații următoarele categorii de informații utile absolvenților Liceului Tehnic Nautic (LTN):

A. Documentele legale de organizare a examenului de bacalaureat:

  1. Metodologia de organizare a examenului de bacalaureat, click AICI
  2. Lista disciplinelor de bacalaureat, click AICI
  3. Ordinul ministrului educației, click AICI

B. Modalitatea de obținere a certificatului de calificare la sfârșitul clasei a XII-a:

1. Înscrierea

-Elevii LTN care doresc să obțină, pe lângă diploma de bacalaureat, și un certificat de calificare ”Tehnician automatizări” sau ”Tehnician electromecanică” trebuie să susțină un examen de certificare, separat de examenul de bacalaureat, la finalul clasei a XII-a. Elevii LTN care doresc să susțină examenul de certificare, își vor alege o temă de proiect și un îndrumător și vor participa obligatoriu la întâlnirile de monitorizare a proiectului organizate de LTN.

-Profesorii diriginți ai Liceului Tehnic Nautic (LTN) întocmesc tabele cu elevii din ultimul an al LTN, care cuprind: numele și prenumele elevilor, clasa, calificarea profesională în care s-au pregătit și tema proiectului elaborat de către fiecare dintre aceștia. Fiecare candidat va întocmi un dosar de examen care va cuprinde: cerere de înscriere; certificat de naștere în copie certificată ca fiind conformă cu originalul; certificat de căsătorie (numai cei care și-au schimbat numele); actul de identitate în copie certificată ca fiind conformă cu originalul; declaraţie pe răspunderea candidatului că a luat la cunoștință şi că va respecta normele de protecţia muncii și pe cele igienico-sanitare implicate de utilizarea corectă a echipamentelor, pe durata desfășurării probelor de examen.

– Candidaţii care provin din seriile anterioare anului în care se susţine examenul de certificare au obligația de a se adresa LTN în vederea depunerii cererii de elaborare a proiectului, alegerii temei de proiect, precum și a stabilirii îndrumătorului și a graficului întâlnirilor de monitorizare a proiectului.

2. Examenul

Examenul de certificare a absolvenților LTN (filiera tehnologică), constă în:
1. probă practică: realizarea unui proiect pe durata ultimului semestru de pregătire
2. probă orală: prezentarea și susţinerea proiectului

Proiectul poate fi însoţit de o machetă, un produs, un film didactic, un portofoliu ilustrativ etc., referitor la tema abordată. Pe timpul elaborării proiectului, profesorii monitorizează elevii, și întocmesc ”Fişa de evaluare a proiectului și a susținerii orale” fiecăruia dintre candidații ale căror proiecte le monitorizează. Îndrumătorii de proiect sunt, de regulă, cadre didactice de specialitate cu experiență.

Proiectul este elaborat individual. Pot fi realizate și proiecte în echipă, dar în acest caz se vor stabili sarcini distincte, clar delimitate pentru fiecare candidat în parte, pe baza tematicii stabilite și aprobate. Proiectul va fi discutat cu îndrumătorul deproiect, etapă cu etapă, conform planificării
agreate de comun acord. Susţinerea proiectului se va face individual de către fiecare candidat.
Redactarea părţii scrise a proiectului implică tehnoredactarea conţinutului sub forma a 10-20 de pagini (la care se pot adăuga anexe).

Rezultatul final al candidatului este „admis” numai în situaţia în care punctajul final al acestuia este de minimum 60 de puncte. În plus, candidații admiși primesc calificativul ”Excelent”, ”Foarte bine”, ”Bine” sau ”Satisfăcător”. Candidații ”respinși” sunt cei care au obținut un punctaj mai mic decât 60.

C. Modalitatea de obținere a Certificatului de competență de marinar, electrician bord sau motorist:

Certificatul de competență permite absolventului LTN să se angajeze la bordul navelor maritime internaționale pe funcția de Marinar sau Electrician bord sau Motorist, în funcție de opțiunea fiecărui elev. Elevii LTN care doresc să obțină un astfel de certificat profesional trebuie să intre, pe baza unei cereri formulate la sfârșitul clasei a IX-a, într-un program de pregatire special, organizat de Liceul Tehnic Nautic. Curricula cursului este aprobată de către Autoritatea Navală Română și include orele de pregătire din curriculum la dispoziția școlii, precum și cursuri separate, de după-amiază. De asemenea, obținerea certificatului de la ANR este condiționată de parcurgerea unui stagiu de îmbarcare de 3 luni, pe care Liceul Tehnic Nautic îl asigură conform contractului de școlarizare. Vârsta minimă pentru obținerea certificatului de competență Marinar/Electrician/Motorist este de 16 ani! Examenul de certificare se desfășoară la ANR și se organizează în primul semestru al clasei a XII-a prin grija liceului nostru.